Ceny za revízie elektrických zariadení, je často diskutovaná téma s nejasným výsledkom. Pre laickú verejnosť býva potom ale problém správne sa rozhodnúť a vybrať vhodného revízneho technika, resp. realizačnú firmu na elektro revízie.  Ako to už býva zvykom, aj tu platí pravidlo, že kvalita niečo stojí.

Pre pochopenie problematiky, musíme začať pekne  poporiadku a na úvod treba povedať že byť revíznym technikom to nie je len tak… Na profesiu revízneho technika potrebujete aj adekvátne vzdelanie, čiže začína sa to úplným stredoškolským,  alebo vysokoškolským elektrotechnickým  vzdelaním a ak ho nemáte osvedčenie revízny technik nie je tým pádom možné získať. Po druhé je potrebné mať dokladovanú prax minimálne päť rokov v danom elektrotechnickom odbore. Potom už stačí iba lekárska prehliadka o spôsobilosti pre výkon revízneho technika, potom ešte treba aj absolvovať odbornú niekoľkodňovú aktualizačnú prípravu a na záver zložiť štátnu skúšku zloženú z 30 písomných a 5 ústnych otázok a keď sa nič nepokazí a znalosti vyhovujú –  revízny technik je na svete a môže sa pustiť do elektro revízie.

Nie je to však až také jednoduché, lebo pre výkon revízneho technika nepostačuje len jeho „esencia bytia“ Zmysel práce revízneho technika je ten, že overuje bezpečnosť elektrických zariadení na základe odbornej prehliadky a odbornej skúšky (OPaOS), ktorú sám ako revízny technik vykoná. Túto odbornú prehliadku a odbornú skúšku nevykoná revízny technik len tak, musí mať k tomu prislúchajúce náradie, resp. meracie prístroje. Tieto meracie prístroje nie sú zase len také hocijaké, ale jedná sa o veľmi drahé a špecifické prístroje na revíziu elektrických zariadení. Iba pre predstavu základný revízny merací prístroj pre elektrické inštalácie pre domy, byty  stojí cca od 2000 EUR vyššie. Pre revízie trojfázových spotrebičov potrebujete zase ďalší revízny prístroj v podobnej cenovej relácií.  Ďalším fakt je aj ten, že tieto revízne prístroje musia byť pravidelne kalibrované v akreditovaných laboratóriách, aby ich namerané výsledky boli presné a mali určitú záruku relevantnosti. Napríklad naše prístrojové vybavenie má hodnotu cez 10 000 EUR. Revízny technik potrebuje na výkon svojej činnosti aj motorové vozidlo, predsa len nepôjde k Vám autobusom aj zo všetkými meracími prístrojmi a náradím. To čo sme týmto chceli povedať je iba to, že treba si uvedomiť že pre výkon revízneho technika sú tu aj určité náklady.

Pre ďalší postup v objasnení problematiky môžeme povedať, že už prišiel veľký deň D a revízneho technika objednali na revíziu napríklad klasického rodinného domu, typu bungalov. Revízny technik sa autom dostaví o ôsmej ráno na danú adresu. Následne sa porozpráva sa s Investorom, naštuduje si predložené dokumenty, projekt, či protokol vonkajších vplyvov a zaháji revíziu. Väčšinou prvé meranie revízny technik zmeria všetky zvody bleskozvodu, výde na strechu skontroluje spoje bleskozvodu. Potom sa presunie do interiéru, otvorí elektrický rozvádzač, demontuje pár zásuviek, demontuje pár svetiel, inak povedané vykoná odbornú prehliadku. Po tejto prehliadke začne odborná skúška, kde sa postupne pri rodinnom dome kontroluje, čiže meria : spojitosť ochranných vodičoch, ekvipotenciálna svorka (hlavná uzemňovacia svorka), pokračuje sa meraním izolačných stavov jednotlivých elektrických obvodov, potom príde na rad najdôležitejšie meranie impedancie poruchovej slučky, meranie prúdových chráničov a prepäťových ochrán a skúška sledu fáz i úbytok napätia. Zrealizovať tieto všetky merania zaberie revíznemu technikovi skoro celý deň. Po týchto meraniach sa revízny technik rozlúči s Investorom a „uteká“ domov napísať revíznu správu, ktorú väčšinou píše ešte aj na druhý deň, lebo má niekoľko strán, kopu príloh vrátane fotodokumentácie, predsa len elektro revízia je úradný doklad. Výsledkom celého tohto dvojdňového maratónu je niekoľko stranová revízna správa v cene cca 200 EUR bez DPH.

A teraz na záver, späť k meritu predmetu otázky, prečo sú v cenách revízií tak markantné rozdiely? Teraz už po vysvetlení problematiky už vieme, že napríklad kompletná  revízna správa pre rodinný dom stojí cca 200 EUR bez DPH a čo všetko sa za touto cenou ukrýva. A prečo teda iný revízny technik ponúkne cenu za revíziu rodinného domu 100 EUR ? No odpoveď je jednoduchá, neodvedie prácu tak ako treba, zabudne na niektoré merania, neskontroluje všetko ako treba, proste prácu odflákne…  Pritom však je to veľmi nebezpečné, lebo bude braný na zodpovednosť ak by sa niečo stalo a nebezpečné je to aj pre klienta, pretože nebude mať dobre skontrolovanú elektriku v dome. A po ďalšie treba povedať aj to, že nekvalitnou revíznou správou si nesplníte ani zákonnú povinnosť a v prípade, že by nastala u Vás škodová udalosť a vy sa preukážete nekvalitnou revíznou správou, môže  poisťovňa považovať takúto revíznu správu za neplatnú a z poistenia  Vám nevyplatí skoro nič.  Preto treba veľmi dobre zvážiť, či má zmyslel ušetriť pár EUR a vystaviť sa tak vysokému riziku…