Revízie v skratke

Elektro revízia na dom, alebo revízia na byt sú u nás najčastejšie poskytované služby. Revízia spotrebičov je poskytovaná najčastejšie zase pre firmy a pre majiteľov prenajímaných nehnuteľností. Elektrická revízia, ako problematika je sama o sebe značne komplikovaná, preto tento článok objasní všetky najdôležitejšie fakty o elektrickej revízií a preto hovoríme hlavne prakticky :

„Dôležitý fakt pre všetkých vlastníkov nehnuteľností: Pokiaľ si platíte poistenie nehnuteľnosti, či poistenie domácnosti, tak v prípade poistnej udalosti si poisťovňa od Vás vyžiada všetky platné revízie. Pokiaľ ich ALE nebude mať, poisťovňa pristúpi ku kráteniu, až k úplnému zamietnutiu vyplateniu finančných prostriedkov.“

Mám byt, aké potrebujem revízie ?
Tu treba povedať, že niektoré revízie za Vás bude riešiť správca bytového domu, bude na Vás zistiť ktoré revízie ale napríklad o revíziu bleskozvodu realizuje väčšina správca. Zo skúseností však elektrická inštalácia (elektro rozvody) od elektromeru až do bytu si zabezpečujete vlastník bytu sám na vlastné náklady a to je 1x za 5 rokov. Ak máte plyn, tak revízia plynu je každé 3 roky. Ak nemáte v byte kotol – revíziu vykurovacích zariadení a komínov zabezpečuje správca. Ak máte v byte kotol, ktorým kúrite potom servisná prehliadka kotla je 1x za rok + revízia dymovodu. Ak máte krb revízia komína každý rok.

Mám dom, aké potrebujem revízie ?
Ak nemáte žiadneho správcu, tak všetky revízie ako aj lehoty sú čisto Vaša réžia. Pre bežný rodinný dom je lehota na elektro revíziu 5 rokov, lehota na revíziu bleskozvodu je 2 roky. Ak máte plyn, revízia plynu je každé 3 roky, servisná prehliadka kotla je 1x za rok + revízia dymovodu. Ak máte krb revízia komína každý rok, ideálne pred vykurovacou sezónou.

Prenajímam nehnuteľnosť, aké potrebujem revízie ?
Potrebujete všetky vyššie spomenuté revízie podľa typu objektu. Navyše potrebujete aj revíziu spotrebičov v zmysle daných lehôt (Bližšie info v sekcií Revízia spotrebičov)

Mám firmu, aké potrebujem revízie ?
Potrebujete všetky vyššie spomenuté revízie podľa typu objektu. Navyše potrebujete revíziu spotrebičov v zmysle daných lehôt (Bližšie info v sekcií Revízia spotrebičov) aj revíziu náradia (Bližšie info v sekcií Revízia náradia)

Cena za revíziu je rozdielna, čo s tým ?
Príliš lacná revízia, je veľmi podozrivá a znamená vo väčšine prípadov časom iba problémy. Revízia za 50 EUR sa nedá dobre urobiť a ak má revíziu vydať niekto z pohodlia písacieho stola, tiež to nie je s kostolným poriadkom. Treba si uvedomiť, že príliš lacnou revíziou neušetríte, ale v prípade poistnej udalosti sa Vám môže stať, že ju poisťovňa nebude akceptovať a zamietne poistné plnenie.

Čo ak nemám revíziu, hrozí pokuta ?
Áno povinnosť revízií ukladá aj zákon a pokiaľ nemáte splnené revízie, tým pádom ste porušili zákon za čo sú logicky sankcie, hlavne vtedy keš sa niečo stane. A aká môže byť pokuta za nevykonané alebo neplatné revízie ? Na základe §19 “Správne delikty” písmeno a) zákona č. 125/2006 Z.z. hrozí zamestnávateľovi za nesplnenie týchto povinností uloženie finančnej sankcie do výšky 100 000 €, zákaz prevádzkovania činnosti alebo iný trestný postih. Inšpektorát práce je oprávnený uložiť pokutu, ak tento zákon neustanovuje inak. Zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z predpisov uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) prvom bode až treťom bode a šiestom bode alebo za porušenie záväzkov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv až do 100 000 eur, a ak v dôsledku tohto porušenia vznikol pracovný úraz, ktorým bola spôsobená smrť alebo ťažká ujma na zdraví, najmenej 33 000 eur.