Príklad z praxe : Ako sa nenechať napáliť pri revíznej správe

Oslovil nás zákazník – pre konkrétnosť prípadu jednalo sa o spoločenstvo vlastníkov bytov s tým, že by si u nás radi nechali odstrániť závady, ktoré vystali z ich revíznej správy, ktorú nechal vypracovať ich správca. Vlastníci bytov nám preposlali ich revíznu správu a my sme sa nestačili diviť, čo tam bolo napísané a tak prikladáme screen  revíznych závad:

Nuž a teraz, po prečítaní tejto revíznej správy nastali nové problémy :

A) Prvé  úvodné konštatovanie je asi to,  že lacná revízna správa je skoro nanič. Z danej revízne správy nie je absolútne jasné, ktorý vchod bytového domu a ktoré rozvádzače majú aké problémy. Pre bytový dom z viacerými vchodmi (celkovo viac ako 5 rozvádzačov) bola napísaná až jedna štvorstranová revízna správa, bez žiadnej fotodokumentácie a vôbec preto vôbec nie je jasné, napríklad v ktorom rozvádzači sa aká závada nachádza.

B) Revízna správa neobsahovala žiadnu fotodokumentáciu a preto ani nebolo jasné kde a čo konkrétne chýba, kde to chýba a v akom rozsahu a je tak prakticky nemožné to presne naceniť.

Následne sme reagovali tak, že sme pôvodnému revíznemu technikovi adresovali nasledovné body :

Vážený zhotoviteľ revíznej správy, milý revízny technik, prosím odpovede na nasledujúce body :

1.) V zmysle normy STN 33 2000-6:2018 prosíme zhotoviteľa OPaOS, (Odborná prehliadka a odborná skúška – revízia)  uviesť charakteristiku závad C1-C3 do vyhotovenej OPaOS a podrobne špecifikovať, ktorá závada prislúcha ktorej kategórii. (To preto aby sme mohli identifikovať závažnosť chýb a navrhnúť k tomu postup a riešenia)

2.) Prosíme zhotoviteľa OPaOS (revíznej správy), či by mohol špecifikovať, podľa ktorej normy uvádza istiace prvky po životnosti ? (TOTIŽTO norma nepozná pojem po životnosti… iba funkčný alebo nefunkčný istič)

3.) Prosíme zhotoviteľa OPaOS (revíznej správy), či by mohol špecifikovať, podľa ktorej normy uvádza istiace prvky morálne značne opotrebované ?  (TOTIŽTO norma nepozná pojem morálne značne opotrebované, iba funkčný alebo nefunkčný istič)

4.) Prosíme zhotoviteľa OPaOS, či by mohol špecifikovať, ktoré rozvádzače sú špinavé a nedostatočne označené (TOTIŽTO  aby sme nemuseli my pátrať, ktorý vchod, aké poschodie, aký rozvádzač a pod. …)

5.) Prosíme zhotoviteľa OPaOS, či by mohol špecifikovať,, ktoré rozvádzače treba „ukostriť“ a špecifikovať aj normu, v zmysle ktorej to má byť zrealizované. (AKO predchádzajúci bod, aby sme nemuseli pátrať, ktorý elektrický rozvádzač, v ktorom vchode a na ktorom poschodí…)

6.) Prosíme zhotoviteľa OPaOS, či by mohol špecifikovať, podľa ktorej normy realizovať HUS/EP (TOTIŽTO fakt je ten, že realizovať nové HUS/EP je v rádovo v tisícoch eur pre celý bytový dom, preto žiadame aby revízny technik uviedol ktorá norma to prikazuje, pretože revízia sa robí podľa noriem ktoré platili v čase vyhotovenia realizácie stavby (r.1981), čiže dnes už v roku 2022 neplatných. Je to tak preto, že ak idete na revíziu domu, ktorý má 100 rokov a všetko funguje riadite sa normami ktoré platili vtedy pred 100 rokmi a nie novými normami a tak nemusíte prerábať elektroinštaláciu na modernú – súčasnú elektroinštaláciu kde je už potreba mať HUS/EP – to je inak skratka pre Hlavnú uzemňovaciu svorku resp. ekvipotenciálna svorka )

7.) Prosím, od zhotoviteľa OPaOS, či by mohol špecifikovať, ktoré kryty a v ktorých elektrických rozvádzačoch nespĺňajú krytie IP40/20 v zmysle normy STN EN 61439-1 (35 7107), pretože prvá norma STN EN 61439-1 (35 7107) je z roku 01.09.2010 a dom bol postavený v roku 1981, preto daná závada nemôže byť v rozpore s normou STN EN 61439-1 (35 7107) (Je to tak preto, lebo v čase keď sa vyrobil elektrický rozvádzač čiže v roku 1981 a umiestnil sa do domu tiež v roku 1981, nemohla predsa existovať norma z roku 2010 a tým pádom sa vtedajší elektrikári nemohli riadiť normou z roku 2010, nakoľko ešte neexistovala.)

PRE ZAUJÍMAVOSŤ – prikladáme aj screen z revíznej správy o bleskozvode :

Po vzhliadnutí tohto „paškvilu“ sme sa zmohli iba na tieto slová, ktoré sme adresovali revíznemu technikovi :

Prosíme zhotoviteľa OPaOS(revízie), či by mohol špecifikovať, v jeho OPaOS s Ev. č. XXXXXX/YYY, či je posudok citácia : Bleskozvod, v rozsahu tejto správy, v dobe uskutočnenia revízie, je schopný bezpečnej prevádzky v zmysle STN 33 2000-6 a zákona č. 124/2006 ZZ.  NAPÍSANÝ SPRÁVNE ?!PRETOŽE kvôli vážnym nedostatkom ktoré uviedol revízny technik vyššie, by mal byť záver revíznej správy NEGATÍVNY, či záporný !!! Prečo potom píše, že je všetko v poriadku?

ZÁVEROM : Čo dodať ? Absolútne nepresná revízna správa sa tak mihla dobrému účelu a je prakticky nepoužiteľná. Z revíznej správy, ktorá bola takto napísaná nie je jasné, ktoré elektrické rozvádzače majú aké chyby, revízny technik sa opiera o nové normy, pritom sa musí držať tých noriem, kedy bolo elektrické zariadenie vyhotovené a tým pádom nariaďuje vykonanie opráv, ktoré nemusia byť potrebné.  Bonbónik je keď revízny technik sa oprie o normu z roku 2010, pričom bytový dom a realizácia elektroinštalácie je z roku 1981. Úplná čerešnička na záver je jeho revízna správa k bleskozvodu, kde revízny technik píše skutočne závažné chyby, ktoré skutočne treba bezodkladne odstrániť, avšak druhým dychom píše konštatovanie, že bleskozvod je schopný bezpečnej prevádzky, čo znamená že bleskozvod je v poriadku. Nuž nie vždy je dobrá cena, rozumné kritérium pri výbere, pretože ako to už býva lacná a nekvalitná revízia je Vám skoro nanič…