Ak sa našli chyby pri revízií elektrického zaradenia, netreba sa hneď utápať v smútku a vešať hlavu. Problémy sú nato, aby sa riešili a to platí v tomto prípade. Jednotlivé chyby spadajú do určitých kategórií a tie sa podľa závažnosti chronologicky odstraňujú.

HOVORME PRAKTICKY, dôležité je vedieť toto :

Ak revíziu (OPaOS) realizuje naša spoločnosť a máme tú možnosť skoro vo všetkých prípadoch nájdené nedostatky opravujeme počas revízie,  pretože vidíme zmysel najskôr veci opraviť a potom už vystaviť rovno kladnú revíznu správu.

Nájsť chybu alebo nedostatok počas revízie je v princípe bežná vec, ktorá sa počas výkonu odborných prehliadok a odborných skúškach (OPaOS) skoro každodenne stáva. A práve preto sa robia revízie, aby sa skontrolovalo elektrické zariadenie z pohľadu jeho bezpečnosti. Ak zoberieme do úvahy normu STN 33 2000-6:2018 revízia elektrických inštalácií rieši jednotlivé nedostatky, alebo chyby a tie sú nasledovne kategorizované podľa kódu klasifikácie :

  • Kód C1 – Bezprostredné nebezpečenstvo. Riziko poranenia. Vyžaduje sa okamžitý zásah
  • Kód C2 – Potenciálne nebezpečenstvo – vyžaduje sa urgentné vykonanie nápravných opatrení
  • Kód C3 – Odporúča sa vylepšenie.

Nedostatky typu C1 :

Sú jedny z najzávažnejších nedostatkov  pri elektro revízií, ktoré bezprostredne ohrozujú zdravie osôb   kedy sú splnené všetky priaznivé okolnosti pre ohrozenia života, zdravia a majetku a to napríklad : trčiace odizolované káble zo steny pod napätím, vyhorený istič alebo neodborne opravovaná poistka, ochranné uzemnenie nie je pripojené. Pri tomto type chýb revízny technik okamžite upozorní na daný skutkový stav  a nebezpečné elektrického zariadenie, alebo elektrický okruh vypne.

Nedostatky typu C2 :

Pri tejto skupine nedostatkov by ohrozenie okolia až pri pôsobení ďalších nepriaznivých okolností, čo je vlastne potencionálne nebezpečenstvo. Ako príklad sa dá uviesť prasknutý kryt na vypínači, alebo zásuvke, chýbajúci kryt svetla, nevyhovuje počet vývodov pre jeden okruh a pod…

Nedostatky typu C3 :

Sú málo závažné nedostatky s pohľadu bezpečnosti, kedy by k ohrozeniu mohlo dôjsť len k náhodným zhlukom málo pravdepodobných udalostí. Napríklad : chýbajúce značenie na elektrickom rozvádzači, chýba výrobný štítok, elektrický rozvádzač je mierne špinavý, vypálená žiarovka a pod…

Akékoľvek zistenie kategorizované ako C1 alebo C2 má mať za následok, že celkový stav inštalácie sa uvedie ako neuspokojivý. Pri položkách, klasifikované ako C1 (bezprostredné nebezpečenstvo) je bezpečnosť používateľov inštalácie ohrozená a odporúča sa, aby oprávnená osoba bezprostredne vykonala nevyhnutné nápravné opatrenia. Pri položkách, ktoré sú  klasifikované ako C2 (potenciálne nebezpečenstvo), môže byť bezpečnosť používateľov inštalácie ohrozená a odporúča sa, aby oprávnená osoba vykonala nevyhnutné nápravné opatrenia, ktoré majú urgentný charakter. Ak boli zistené nedostatky typu C1 a C2 tak z bezpečnostných dôvodov sa bude musieť elektrická inštalácia podrobiť opakovaným revíziám vykonaným oprávnenou osobou v primeraných intervaloch. Odporúčané údaje, o ktoré sa opiera potreba vykonania nasledujúcej revízie, uvádzajú sa v oddiele revíznej správy s názvom Odporúčania, kde môžete napríklad nájsť odporúčanie pre výmenu svietidiel, alebo dopracovanie elektrického značenia na elektrický rozvádzač.

INÉ Nedostatky :

Príklad č. 1: Čo ak je konštatovanie revíznej správy že elektrické zariadenie vyhovuje, ale iba do doby jeho rekonštrukcie. Čo to znemená? Pre vysvetlenie je to tak, že elektrické zariadenie vyhovuje normám podľa ktorých bolo kedysi zrealizované. Laicky povedané je to podobne ako z 20 ročným starým autom. Aj keď staré auto funguje, no pred 20 rokmi sa nerobili airbagy, ani cúvacie kamery, a preto staré auto vyhovuje bezpečnosti na cestách ale spred 20 rokov. Staré auto je aj dnes stále funkčné  odvezie Vás kde bude treba. Auto bude tiež funkčné do doby jeho rekonštrukcie buď modernizácie alebo až do kúpy nového auta.

Príklad č. 2: V revíznej správe je napísaný takýto nedostatok: Kabeláž nie je označená, čo je v rozpore s normou STN EN 60445: 2018. V tomto prípade nie je kategorizovaný nedostatok ako C3 a v princípe to znamená že Vodiče aj svorky sa musia označiť podľa STN EN 60445: 2018.

ZÁVEROM : Charakter nedostatkov nepriamo ohrozujúcich bezpečnosť osôb a majetku sa snažíme pre revíziách a kontrolách citlivo posudzovať. Ak je miera ohrozenia vysoká a nemáme možnosť daný nedostatok opraviť a tieto nedostatky môžu spôsobiť úraz, požiar alebo výbuch, potom rezultát v revíznej správe musí byť záporný a to, že elektrické zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky.